Sekretesspolicy och samtycke till datanvändning hos esska.se

Hej användare, Skyddet av din integritet är väldigt viktigt för oss. I det följande informerar vi dig om behandlingen av dina personuppgifter när du använder vår hemsida.

§ 1 Information om insamling av personuppgifter

(1) I följande text informerar vi om insamlingen av personuppgifter när du använder vår hemsida. Med personuppgifter menas all data som är kopplat till dig personligen, t.ex. Namn, adress, e-postadresser, användarbeteende.br> (2) Ansvarig enligt artikel 4 § 7 General Data Protection Regulation (GDPR) är

ESSKA.de GmbH,
representerad av verkställande direktörerna Eike Maria Gerke och Daniel Wurschy,
Borstelmannsweg 175
20537 Hamburg
Telefon: +49-(0)40-731036-0
Telefax: 049-(0)40-731036-50
E-Mail: info@esska.de

Vår uppgiftsskyddsombudet når du under:
datenschutz@esska.de
(3) När du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär sparas uppgifterna du anger (din e-postadress, ditt namn och telefonnummer) för att vi ska kunna svara på dina frågor. Vi tar bort dessa uppgifter när lagringen inte längre är nödvändig eller begränsar användningen av uppgifterna om det finns lagstadgade behållningskrav.
(4) Nedan informerar vi dig om vårt tillvägagångssätt för tillfällen då vi anlitar externa tjänsteleverantörer för enskilda funktioner i vårt erbjudande eller då vi vill använda dina uppgifter för reklamändamål. Vi nämner även kriterierna för olika lagringstider.
(5) För att förhindra obehörig tillgång från tredje part till dina personuppgifter krypteras anslutningen med SSL-teknik.

§ 2 Insamling av personuppgifter när du besöker vår hemsida

Om du använder vår webbplats endast i informativ syfte, det vill säga om du inte registrerar dig eller på annat sätt ger oss information om dig själv, samlar vi endast in personuppgifterna som din webbläsare sänder till vår server. Om du endast tittar på vår hemsida samlar vi in data som är tekniskt nödvändigt för att vi ska kunna visa vår hemsida och för att säkerställa stabilitet och säkerhet (rättslig grund är artikel 6 punkt 1 GDPR ). Denna generella data och information lagras i serverns loggfiler:
  • IP-adress
  • Datum och tid för begäran
  • Tidzonskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
  • Innehållet i förfrågan (konkret sida)
  • Åtkomststatus /HTTP-statuscode
  • Överförd mängd data
  • Webbplats från vilken förfrågan kommer
  • Browser
  • Operativsystem och dess gränssnitt
  • Språk och version av webbläsarprogrammet
Vid användning av denna generella data och information drar vi inga slutsatser om dig. Data för serverns loggfiler lagras separat från all personlig information som du tillhandahåller.

§ 3 Dina rättigheter

(1) Du har följande rättigheter avseende personuppgifterna som gäller dig:  Rätten till upplysning om lagrad data enligt artikel 15 GDPR  Rätten till korrigering av lagrad data enligt artikel 16 GDPR  Rätten till borttagning av lagrad data enigt artikel 17 GDPR  Rätten till begränsad behandling lagrad data enligt art. 18 GDPR  Rätten till dataöverförbarhet enligt artikel 20 GDPR  Rätten att klaga till en behörig tillsynsmyndighet för uppgiftsskydd enligt artikel 77 GDPR. Om du vill utöva din rätt att klaga, kan du skicka ditt klagomål till uppgiftsskyddsombudet som nämns under punkt 1 eller direkt till dataskyddsmyndigheten.  Invändningsrätt enligt artikel 21 GDPR

§ 4 Invändningar mot eller återkallande av tillåtelsen av behandlingen av dina uppgifter

(1) Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter kan du återkalla det när som helst. Återkallelsen påverkar godännandet av behandlingen av personliga uppgifter efter att vi har mottagit återkallelsen. (2) I den utsträckning som vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på intressebalansen kan du göra invändningar mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen inte är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig, vilket vi förklarar i följande beskrivningen av funktionerna. I händelse av en sådan oenighet ber vi dig att förklara orsaken till varför vi inte skulle ha behandlat dina personuppgifter som vi har gjort. När vi har mottagit din motiverade invändning undersöker vi situationen och kommer antingen avbryta eller anpassa databehandlingen eller påpeka våra legitima skäl för fortsatt databehandling. (3) Naturligtvis kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam och dataanalys. Kontakta oss: ESSKA.de GmbH, Borstelmannsweg 175, 20537 Hamburg, Telefon: +49-(0)40-731036-0, Telefax: 049-(0)40-731036-50, E-Mail: info@esska.de.

§ 5 Automatiserade beslut i enskilda fall inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat uteslutande på automatisk bearbetning (inklusive profilering) som kan få rättsverkan eller på liknande sätt påverka dig. Detta gäller om inte beslutet är nödvändigt för att ingå eller uppfylla något avtal mellan oss. Detta gäller även om beslutet är tillåtet enligt unionens eller medlemsstaternas lagstiftning och om sådan lagstiftning vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina rättigheter, friheter och berättigade intressen eller om beslutet fattades med ditt uttryckliga samtycke. Om beslutet om att ingå eller genomföra ett avtal kräver eller är baserat på uttryckligt samtycke tar vi rimliga steg för att skydda dina rättigheter och friheter. Detta inkluderar rätten att få en ansvarig person att ingripa, lyssna på din position och strida mot beslutet. Om du vill göra anspråk på rättigheter relaterade till automatiserade beslut kan du alltid kontakta oss. Som ansvarsfullt företag avstår vi från automatiskt beslutsfattande eller profilering.

§ 6 Lagringstid

Om ingen avsnitt i denna sekretesspolicy uttryckligen reglerar lagringstiden för viss data tar vi bort dina personuppgifter i enlighet med respektive lagstadgade lagringsperioder eller om lagringsändamålet upphört. Efter tidsfristen kommer uppgifterna att raderas rutinmässigt om de inte längre krävs för kontraktsuppföljning eller kontraktsinitiering.

§ 7 Fler funktioner och erbjudanden på vår hemsida

(1) Förutom den rent informativa användningen av vår hemsida erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om du är intresserad. För att göra detta behöver du i allmänhet tillhandahålla personlig information som vi använder för att tillhandahålla tjänsten och för vilken ovannämnda databehandlingsprinciper gäller. (2) Till viss del anlitar vi externa tjänsteleverantörer för behandlingen ad din data. Dessa har valts noggrant och beställts av oss. De är bundna till våra instruktioner och inspekteras regelbundet. (3) Dessutom kan vi vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part om åtgärdsandelar, kontrakt eller liknande tjänster erbjuds av oss tillsammans med partners. Mer information om detta tillhandahålls när du lämnar dina personuppgifter eller i beskrivningen av erbjudandet. (4) Om en av våra tjänsteleverantör eller partner är baserade i ett land utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) informerar vi dig om konsekvenserna av denna omständighet i beskrivningen av erbjudandet.

§ 8 Externa länkar

På vår hemsida använder vi länkar som leder till andra webbplatser (externa länkar). Deras innehåll finns inte på vår server. Det externa innehållet i dessa länkar kontrollerades vid inställning av länkarna. Det kan dock inte uteslutas att innehållet senare har ändrats av respektive leverantör. Om du märker att innehållet i de externa leverantörerna strider mot gällande lag, var vänlig och kontakta oss. Denna sekretesspolicy gäller endast innehåll på vår hemsida.

§ 9 Användning av Cookies

(1) Förutom de ovan nämnda uppgifterna lagras cookies på din dator när du använder vår hemsida. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk tilldelad till webbläsaren du använder och ger platsen som använder cookies viss information. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De skapar större användarvänlighet och effektivitet. (2) Användning av Cookies: a) Den här webbplatsen använder följande typer av cookies (omfattningen och funktionen förklaras nedan):  Transient Cookies (se b)  Persistent Cookies (se c). b) Transient cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dessa inkluderar så kallade session cookies. Detta gör det möjligt för din dator att känna igen när du återvänder till vår webbplats. Session cookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren. c) Persistente Cookies tas bort automatiskt efter en viss period vilken kan variera. Du kan när som helst ta bort cookies i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. d) Du kan konfigurera din webbläsarinställning enligt dina önskemål (t.ex. avvisa godkännandet av cookies från tredje part eller alla cookies). Var medveten om att du kanske inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen om du konfigurerar inställningarna. e) Vi använder cookies för att identifiera dig för upprepade besök på vår webbplats om du har ett konto hos oss. Annars måste du logga in igen för varje besök. f) De använda Flash-cookies identifieras inte av din webbläsare, utan av din Flash-plugin. Dessutom använder vi HTML5-lagringsobjekt som lagras på din enhet. Dessa objekt lagrar nödvändiga uppgifter oavsett webbläsare och har inget automatiskt utgångsdatum. Om du inte vill bearbeta Flash-cookies måste du installera ett motsvarande tillägg, t.ex. "Better privacy" för Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/en/firefox/addon/betterprivacy/) eller Adobe Flash killer cookie för Google Chrome. Du kan förhindra användning av HTML5-lagringsobjekt genom att använda privatläge i din webbläsare. Vi rekommenderar också att du raderar dina cookies och webbläsarens historik manuellt.

§ 10 Användning av vår webshop

(1) Om du vill beställa i vår webbshop är det nödvändigt att ingå ett kontrakt och att du lämnar personuppgifter som vi behöver för att behandla din beställning. Obligatorisk information som är nödvändig för utförandet av kontraktet är märkt, ytterligare uppgifter är frivilliga. Vi bearbetar de uppgifter som du tillhandahåller för att behandla din beställning. Det kan hända att vi vidarebefordra dina betalningsuppgifter till vår bank. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 paragraf 1 avsnitt 1 GDPR. Du kan frivilligt skapa ett kundkonto, genom vilket vi kan spara dina data för senare inköp. Om du skapar ett konto under "Mitt konto", kommer de data du anger att sparas. Alla andra data, inklusive ditt användarkonto, kan alltid tas bort i kundområdet. Vi kan också använda informationen du tillhandahåller för att informera dig om andra intressanta produkter från vår sortiment eller för att skicka dig e-post med teknisk information. (2) På grund av handels- och skatteregler är vi skyldiga att spara din adress samt betalnings- och beställningsdata under en tioårsperiod. Men efter två år begränsar vi bearbetningen, dvs. dina uppgifter kommer endast att användas för att följa lagliga skyldigheter. (3) För att förhindra obehörig åtkomst av tredje part till dina personuppgifter, i synnerhet finansiella data, krypteras beställningsprocessen med SSL-teknik.

§ 11 Användning av vår portal

(1) Om du vill använda vår portal måste du registrera dig genom att ange din e-postadress, namn, adress, födelsedatum, fax, telefon och mobiltelefonnummer. Du väljer ett eget lösenord samt ett användarnamn. Användarnamnet behöver inte vara ditt namn, du kan använda valfritt namn/pseudonym. Vi använder det så kallade dubbeloptagningsförfarandet för registrering. Det betyder att din registrering slutförs efter du har bekräftat din registrering genom att klicka på en länk som finns i ett bekräftelsemeddelande som skickas till dig. Om din bekräftelse inte mottas inom 24 timmar raderas din registrering automatiskt från vår databas. Specifikationen av ovannämnda data är obligatorisk, all annan information ger du oss frivilligt. (2) Om du använder vår portal lagrar vi dina uppgifter som krävs för att kontraktet uppfylls, inklusive detaljer om betalningsmetoden, tills du radera ditt kundkonto. Dessutom lagrar vi de frivilliga uppgifter som du lämnar, såvida du inte raderar dem själv. All information och uppgifter kan förvaltas av dig i kundområdet. Den rättsliga grunden är artikel 6 § 1 avsnitt 1 GDPR. (4) För att förhindra obehörig tillgång från tredje part till dina personuppgifter, i synnerhet ekonomisk data, är anslutningen krypterad med SSL-teknik.

§ 12 Användning av betalningstjänsten PayPal

(1) På denna hemsida använder vi betaltjänsten PayPal. Detta gör att vi kan erbjuda dig en bekväm betalning. Betalningar görs via så kallade PayPal-konton, som är virtuella, privata- eller företagskonton. Ett PayPal-konto hanteras via en e-postadress, varför det inte finns något klassiskt kontonummer. PayPal gör det möjligt att initiera onlinebetalningar till tredje part eller för att ta emot betalningar. PayPal har förvaltarfunktioner och erbjuder köparskyddstjänster. (2) Det europeiska operativsystemet för PayPal är PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg. (3) Om du väljer PayPal som betalningsmetod på vår webbplats kommer PayPal att få informationen att du har besökt motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som nämns i § 2 samt sådana personuppgifter som är nödvändiga för att kontraktet ska kunna slutföras. Detta görs oavsett om du har ett PayPal användarkonto som du är inloggad på eller om det inte finns något användarkonto. Genom att välja detta betalningsalternativ har du samtyckt till den nödvändiga överföringen av dina personuppgifter. (4) Syftet med överföringen av uppgifterna är betalningsbearbetning och bedrägeribekämpning. I synnerhet överför vi personuppgifter till PayPal om det finns ett berättigat intresse för överföringen. De personuppgifter som utbyts mellan PayPal och oss kan överföras via PayPal till kreditrapporteringsbyråer. Denna överföring syftar till identitets- och kreditkontroll. PayPal kan vidarebefordra personuppgifter till medlemsförbund, tjänsteleverantörer eller underleverantörer i den mån det är nödvändigt för att uppfylla avtalsförpliktelser eller för att behandla uppgifterna i uppdrag av PayPal. Du har möjlighet att när som helst återkalla samtycket till hanteringen av dina personuppgifter mot PayPal. En återkallelse har ingen inverkan på personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras för betalning. Återkallelsen fungerar endast för framtiden. (5) Ytterligare information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling av PayPal finns i deras integritetspolicy. Där får du också mer information om dina rättigheter och inställningar för att skydda din integritet: https://www.Paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE . PayPal är baserat i Schweiz och behandlar din personliga information på molnbaserade servrar. PayPal har följer de bindande företagsreglerna som godkänts av relevanta tillsynsmyndigheter: https://www.Paypal.com/de/webapps/mpp/ua/bcr?locale.x=de_DE

§ 13 Kreditkontroll

(1)Om du gör en online order i vår butik gör vi en kreditkontroll. De uppgifter som du lämnat till oss som en del av registreringsprocessen (§§ 10, 11) vidarebefordras till kreditreferensorgan (t.ex. Creditsafe, UC) för att fastställa kredit- eller standardrisker. Följaktligen behandlar vi, i den utsträckning som krävs för tillhandahållandet av vår service , personuppgifter som vi fått från tredje part (t.ex. UC) på ett tillåtet sätt (t.ex. med ditt samtycke). (2) Den rättsliga grunden för detta är en intressebalans i enlighet med artikel 6 avsnitt. 1 GDPR.

§ 14 Newsletter

(1) Med ditt samtycke kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket informerar dig om våra aktuella erbjudanden. De annonserade varorna och tjänsterna är upptagna i samtyckesförklaringen. (2) För anmälningen till vårt nyhetsbrev använder vi det så kallade dubbeloptagningsförfarandet. Det innebär att efter att du har registrerat dig, skickar vi ett mail till den e-postadress du angav där vi ber dig bekräfta att du vill få nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din registrering inom 24 timmar kommer din information att blockeras och automatiskt raderas efter en månad. Dessutom lagrar vi din IP-adress och tidpunkten för registrering samt bekräftelse. Syftet med förfarandet är att bevisa din registrering och vid behov informera dig om eventuell missbruk av dina personuppgifter. (3) Det enda vi behöver för att skicka nyhetsbrevet är en e-postadress. Andra frivilliga uppgifter används för att adressera dig personligen. Efter din bekräftelse sparar vi din e-postadress för att skicka dig nyhetsbrevet. Rättslig grund är artikel 6 avsnitt 1 GDPR. (4) Du kan återkalla ditt samtycke till att erhålla nyhetsbrevet när som helst. Du kan anmäla återkallelsen genom att klicka på länken som finns i varje nyhetsbrev eller via e-post till datenschutz@esska.de [(5) Vi påpekar att vi utvärderar ditt användarbeteende när vi skickar nyhetsbrevet. För denna utvärdering innehåller de skickade e-posterna så kallade webbbeacons eller tracking pixels som representerar pixel bildfiler som finns lagrade på vår hemsida. För utvärderingarna länkar vi de uppgifter som nämns i § 2 och webbadresserna med din e-postadress och ett individuellt ID. [OPTIONAL: Även i nyhetsbrevet mottagna länkar innehåller detta ID.] [ELLER:] Uppgifterna samlas uteslutande anonyma, så ID-erna inte är kopplade till din personliga information, en direkt personrelateradhet utesluts. [ELLER:] Med de uppgifter som erhållits på detta sätt skapar vi en användarprofil för att skräddarsy nyhetsbrevet till dina enskilda intressen. Vi registrerar när du läser våra nyhetsbrev och vilka länkar du klickar på. Vi länkar dessa data med åtgärder du har tagit på vår hemsida. [Slut av alternativ] Du kan när som helst invända mot denna spårning genom att klicka på den separata länken som finns i varje e-post eller informera oss via en annan kontaktväg. Informationen kommer att lagras så länge du har prenumererat på nyhetsbrevet. Efter att ha loggat ut lagrar vi uppgifterna rent statistiskt och anonymt. [OPTIONAL: En sådan spårning är inte möjligt om du har avaktiverat visning av bilder i ditt e-postprogram som standard. I det här fallet kommer nyhetsbrevet inte att visas helt och du kanske inte kan använda alla funktioner. Om du tittar på bilderna manuellt är ovanstående spårning gjort.] (6) De personuppgifter som samlas in i samband med registrering för nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Prenumeranter på nyhetsbrevet kan också kontaktas via e-post om detta är nödvändigt för drift av nyhetsbrevet eller registrering, vilket kan vara fallet vid förändringar av nyhetsbrevet eller tekniska ändringar. Det blir ingen överföring av de personuppgifter som samlats in som en del av nyhetsbrevet till tredje part. Prenumeration på vårt nyhetsbrev kan när som helst avslutas av den berörda personen. Samtycket till lagring av personuppgifter som den registrerade har gett oss för nyhetsbrevet kan återkallas när som helst. För att återkalla samtycket finns motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att när som helst avregistrera nyhetsbrevet direkt på vår hemsida eller att informera oss på ett annat sätt.

§ 15 Användning av plugins för sociala medier

(1) Vi använder för tillfället följande plug-ins för sociala medier: Facebook, Google+, Twitter, Xing, T3N och LinkedIn. Vi använder den så kallade tvåklickslösningen. Med andra ord, när du besöker vår webbplats, skickas inga personuppgifter till leverantörerna av plugin-programmen. Leverantören av plugin-modulen kan identifieras genom att markera på rutan ovanför sin initiala bokstav eller logotyp. Vi ger dig möjlighet att kommunicera direkt med leverantören av plug-in via knappen. Endast om du klickar på det markerade fältet och aktiverar det, får plug-in-leverantören informationen att du har besökt motsvarande webbplats. Dessutom kommer de uppgifter som nämns i § 2 i denna deklaration att överföras. I fallet med Facebook och Xing anonymiseras IP-adressen direkt efter insamling enligt respektive leverantör i Tyskland. Genom att aktivera plugin-modulen överförs personuppgifter till respektive plug-in-leverantör och lagras där (med amerikanska leverantörer i USA). Eftersom plug-in-leverantören utför datainsamlingen, särskilt via cookies, rekommenderar vi att du raderar alla cookies via säkerhetsinställningarna för din webbläsare. (2)Vi har ingen inverkan på insamlade data- och databehandlingar, vi är inte medvetna om den fulla omfattningen av datainsamling, syftet med behandlingen, eller retentionperioderna. Vi har inte heller någon information om borttagning av data som samlats in av plug-in-leverantören. (3) Inpluggningsleverantören lagrar de uppgifter som samlas in om dig som användarprofil och använder dem för reklam, marknadsundersökning och / eller skräddarsydd webbdesign. En sådan utvärdering utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för presentation av behovsbaserad annonsering och att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, du måste kontakta respektive plug-in-leverantör för att utöva den. Genom plugin-modulerna erbjuder vi dig möjlighet att interagera med sociala nätverk och andra användare, så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Den rättsliga grunden för användningen av plug-ins är artikel 6 paragraf 1 avsnitt 1 GDPR. (4) Dataöverföringen sker oavsett om du har ett konto hos plug-in-leverantören och är inloggad där. Om du är inloggad hos plug-in-leverantören kommer dina uppgifter som samlats in från oss att tilldelas direkt till ditt befintliga konto hos plug-in-leverantören. Om du trycker på den aktiverade knappen och t.ex. länker sidan lagrar plug-in-leverantören denna information i ditt användarkonto och delar det offentligt med dina kontakter. Vi rekommenderar att du loggar ut regelbundet efter att ha använt ett socialt nätverk, men framförallt innan du aktiverar knappen, eftersom det förhindrar en tilldelning av din profil med plug-in-leverantören. (5) För mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och dess bearbetning av plug-in-leverantören hänvisas till sekretesspolicyerna från leverantörerna som anges nedan. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet. (6) Adresser till respektive plug-in-leverantörer och URL med deras sekretessmeddelanden: a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php ; Ytterligare information om datainsamlingen: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook följer EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google hföljer EU-US Privacy Shield , https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy . Twitter följer EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy . e) T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Deutschland; https://t3n.de/store/page/datenschutz. f) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . LinkedIn följer EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

§ 16 Integration av YouTube-videor

(1) Vi har inkluderat YouTube-videor i vårt online-erbjudande, som lagras på http://www.YouTube.com och kan spelas direkt från vår hemsida. (2) Genom att besöka vår webbplatsfår YouTube informationen om att du har besökt motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom kommer de uppgifter som nämns i § 2 i denna deklaration att överföras. Detta händer oavsett om du har ett YouTube användarkonto som du är inloggad på eller om det inte finns något användarkonto. När du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill associeras med din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. YouTube lagrar dina data som användarprofil och använder dem för reklam, marknadsundersökning och / eller anpassad design av webbplatsen. En sådan utvärdering görs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla lämplig annonsering och att informera andra användare av det sociala nätverket om deras aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler. Du måste kontakta YouTube för invändningen. (3) För mer information om syftet och omfattningen av insamling och bearbetning av dat via YouTube, läs sekretesspolicyen. Du får också mer information om dina rättigheter och sekretessinställningar här: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy. Google behandlar din personliga information i USA och följer EU-USA: s Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

§ 17 Användning av skalbart centralt mätsystem (SZM)

(1) Vår webbplats använder mätmetoden ("SZMnG") hos INFOnline GmbH (https://www.infonline.de) för att bestämma statistiska parametrar för användningen av våra erbjudanden. Syftet med mätningen är att bestämma användningsintensiteten, antalet användare av en webbplats och surfningsbeteendet statistiskt - baserat på ett enhetligt standardförfarande – och att därigenom uppnå jämförbara värden över hela marknaden. För webberbjudanden som är medlem i Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V. (IVW – http://www.ivw.eu) eller som deltar i studierna av Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e. V. (AGOF - http://www.agof.de) publicreas bruksstatistiken regelbundet av AGOF, Arbeitsgemeinschaft Media Analyze e. V. (agma - http://www.agma-mmc.de), och IVW och kan ses på respektive webbplatser. 1. Databehandlin INFOnline GmbH samlar och behandlar data i enlighet med tysk lagstiftning om dataskydd. Tekniska och organisatoriska åtgärder säkerställer att enskilda användare inte kan identifieras när som helst. Data som kan vara relaterade till en viss identifierbar person kommer att anonymiseras så snart som möjligt. 1.1 Anonymisering av IP-adressen På Internet kräver varje enhet för sändning av data en unik adress, den så kallade IP-adressen. Den tillfälliga lagringen av IP-adressen är tekniskt nödvändig på grund av nätets funktion. IP-adresserna förkortas före behandling och bearbetas endast anonymt. Det finns ingen lagring eller bearbetning av de oförkortade IP-adresserna. 1.2 Geolokalisering En så kallad geo-lokalisering dvs. tilldelningen av ett webbplatsbesök till den geografiska platsen för besöket, sker enbart utifrån den anonymiserade IP-adressen. På så sätt kan under inga omständigheter dras slutsatser om en persons boplats. 1.3 Identifikationsnummer för enheten För att könna igen ett datorsystem använder mätningintervallet antingen en cookie med beteckningen "ioam.de", ett "Lokalt lagringsobjekt" eller en anonym signatur, som skapas av olika automatiskt överförda uppgifter från din webbläsare. Cookies giltighet är begränsad till högst 1 år. 1.4 Inloggnings-ID För mätning av distribuerad användning (användning av en tjänst av olika enheter) kan användarnamnet överföras till INFOnline vid inloggning, som en anonym checksumma. 2. Borttagning Den sparade användningen kommer att raderas senast efter 7 månader. 3. Invändning Om du inte vill delta i mätningen kan du lämna din invändning under följande länk: http://optout.ioam.de Ytterligare information om dataskydd i mätprocessen hittar du på https://www.infonline.de, http://www.agof.de/datenschutz och http://www.ivw.eu. (2) Vi använder SZM-processen för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Med statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Den rättsliga grunden för användningen av SZM-förfarandet är artikel 6.1 punkt 1 lit. GDPR.

§ 18 Användning av Google AdSense

(1) Den här webbplatsen använder Google AdSense-annonseringstjänster, som visar annonser anpassade till dina intressen. Vi vill visa dig annonser som kan vara av intresse för dig för att göra vår hemsida mer intressant för dig. Tjänsten samlar in statistisk information om dig som behandlas av våra annonseringspartners. Dessa annonser är märkta med "Google-annons" i själva annonsen. (2) Genom att besöka vår webbplats får Google information som du har besökt vår webbplats. Google använder en webbeacon för att ställa in en cookie på din dator. De uppgifter som nämns i § 2 i denna deklaration kommer att överföras. Vi har ingen inverkan på de insamlade uppgifterna, vi är inte medvetna om den fulla omfattningen av datainsamlingen och lagringstiden. Dina uppgifter kommer att sändas till USA och utvärderas där. Om du är inloggad med ditt Google-konto kan dina uppgifter kopplas direkt till det. Om du inte vill associera med din Google-profil måste du logga ut. Det är möjligt att dessa data kan delas med Googles entreprenörer, tredje part och myndigheter. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6 paragraf 1 avsnitt 1 GDPR. Den här sidan visar inga annonser från tredje part via Google AdSense. (3) Du kan förhindra användningen av cookies genom Google AdSense på olika sätt: a) genom att ändra inställningarna i din webbläsare, i synnerhet undertryckandet av tredje part cookies vilket innebär att du inte kommer att få tredjepartsannonser; b) genom att inaktivera intressebaserade annonser på Google via länken http://www.google.com/ads/preferences, som kommer att raderas om du tar bort dina cookies, c) genom att inaktivera intressebaserade annonser av de leverantörerna som ingår i den självreglerande kampanjen "About Ads", http://www.aboutads.info/choices OBS! inställningen raderas när du tar bort dina cookies; d) genom permanent deaktivering i webbläsaren Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under länken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi påpekar att du kanske inte kan använda alla funktioner i sin helhet efter deaktiveringen. (4) För mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling, samt ytterligare information om dina rättigheter och alternativ för integritet kontakta: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; Sekretesspolicy för annonsering: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads. Google följer EU-US Privacy Shield , https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

§ 19 Användning av Google AdWords Conversion

(1) Vi använder Google Adwords för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklammaterial (sk Google Adwords) på externa webbplatser. Med uppgifterna i reklamkampanjerna kan vi avgöra hur framgångsrika de enskilda annonseringsåtgärderna är. Vi vill visa dig annonser som är av intresse för dig för att göra vår hemsida mer intressant för dig och för att uppnå en rättvis beräkning av reklamkostnader. (2) Reklammaterialet levereras av Google via så kallade "annonsservrar". För att göra detta använder vi annonsservercookies vilka mäter vissa prestationsmått såsom annonser eller användarklick. Om du öppnar vår webbplats via en Google-annons lagrar Google Adwords en cookie på din dator. Dessa cookies förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och är inte avsedda för att identifiera dig personligen. Cookien brukar använda det unika cookie-ID:et, antalet annonsvisningar per placering (frekvens), sista intryck (relevant för post view conversions) och Out-put information. (3)Dessa cookies tillåter Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en Adwords kunds webbplats och cookien som är lagrad på sin dator inte har löpt ut, kan Google och kunden se att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till sidan. Varje Adwords-kund tilldelas en ny cookie. Cookies kan inte spåras via Adwords-kundernas webbplatser. Vi samlar och behandlar inte personliga uppgifter i de ovan nämnda reklamåtgärderna. Vi mottar bara statistiska utvärderingar från Google. Med dessa utvärderingar kan vi se vilka av de använda annonseringsåtgärderna som är särskilt effektiva. Vi mottar inga ytterligare uppgifter från användningen av reklammaterialet, i synnerhet kan vi inte identifiera användarna med hjälp av denna information. (4) På grund av de marknadsföringsverktyg som används använder din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Googles server. Vi har ingen kontroll över omfattningen och den vidare användningen av uppgifterna som uppstår genom att Google använder det här verktyget och informerar dig därför enligt vår kunskapsnivå: Genom att använda AdWords conversion mottar Google den information att du har besökt vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad hos en tjänst som tillhandahålls av Google kan Google associera besöket med ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in, finns det risk för att leverantören hittar och lagrar din IP-adress. (5) Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på flera sätt: a) genom att justera din webbläsars programvara, i synnerhet kommer blockering av cookies från tredje part att hindra dig från att ta emot annonser från tredje part, b) genom att inaktivera cookies för omvandlingsspårning genom att ställa in din webbläsare att blockera cookies från domänen "www.googleadservices.com", https://www.google.com/settings/ads OBS! Inställningen raderas när du tar bort dina cookies c) genom att inaktivera intressebaserade annonser hos leverantörerna som ingår i den självreglerande kampanjen "About Ads", länk http://www.aboutads.info/choices, OBS! inställningen raderas när du tar bort dina cookies; d) genom permanent deaktivering i din webbläsare Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under länken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi påpekar att du kanske inte kan använda alla funktioner i detta erbjudande i sin helhet. (6) Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6 paragraf 1 avsnitt 1 GDPR. Mer information om sekretess hos Google finns under http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy och https://services.google.com/sitestats.html. Alternativt kan du besöka webbplatsen Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org. Google följer EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

§ 21 Remarketing

Förutom AdWords-conversions använder vi Google Remarketing-programmet. Med den här applikationen kan du se våra annonser efter att du besökt vår webbplats när du fortsätter att använda Internet. Detta görs med hjälp av cookies lagrade i din webbläsare, där ditt användarbeteende när du besöker olika webbplatser registreras och utvärderas av Google. På så sätt kan Google se ditt tidigare besök på vår webbplats. En kombination av de uppgifter som samlats in under remarketing med dina personuppgifter, som kan lagras av Google, inträffar inte enligt Google. Enligt Google används pseudonymisering i remarketing.

§ 22 Facebook Custom Audiences

(1) Webbplatsen använder även Facebooks remarketingfunktion „Custom Audiences“ ("Facebook"). Detta gör det möjligt för användare av webbplatsen att visa intressebaserade annonser ("Facebook Ads") som en del av deras besök på sociala nätverket Facebook eller andra webbplatser som också använder processen. Vi vill visa dig annonser som är av intresse för dig för att göra vår hemsida mer intressant för dig. (2) På grund av de använda marknadsföringsverktygen etablerar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Facebook-servern. Vi har ingen kontroll över omfattningen och vidareutnyttjandet av uppgifterna som uppstår genom användningen av detta verktyg av Facebook och informerar dig därför enligt vår kunskapsnivå: Genom att integrera Facebook Custom Audiences får Facebook informationen att du har besökt vår webbplats eller har klickat på ett meddelande från oss. Om du är registrerad hos en tjänst av Facebook kan Facebook tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Facebook eller inte har loggat in, finns det en chans att leverantören kommer att ta reda på och lagra din IP-adress och andra identifierande funktioner. (3) Du kan deaktivera funktionen „Facebook Custom Audiences“ här (om du är inloggad) https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_möglich. (4) Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6 paragraf 1 avsnitt 1 GDPR. För mer information om databehandling av Facebook besök https://www.facebook.com/about/privacy.

§ 23 A/B-Testing

(1) Denna webbplats genomför användarbeteendeanalys genom A / B-testning. På så sätt kan vi visa våra webbplatser med lite varierat innehåll, beroende på en profiluppgift. Detta gör att vi kan analysera vårt erbjudande, förbättra det regelbundet och göra det mer intressant för dig som användare. Den rättsliga grunden för A / B-test är artikel 6 paragraf 1 avsnitt 1 GDPR. (2)För denna utvärdering lagras cookies (mer detaljerat i § 9) på din dator. Den ansvariga personen lagrar informationen som uteslutande hämtats på sin server i [Tyskland]. Du kan förhindra utvärderingen genom att ta bort befintliga cookies och förhindra lagring av cookies. Om du förhindrar lagring av cookies, påpekar vi att du kanske inte kan använda vår hemsida i sin helhet. Förhindringen av lagring av cookies är möjlig genom inställningen i din webbläsare. Du kan förebygga användningen av A / B-testning är genom att ta bort [följande markering för att aktivera plug-in-programmet:]. (3) Innan analyserna utförs, behandlas IP-adresserna i förkortad form, så att direkt personlig koppling kan uteslutas. IP-adressen från din webbläsare kommer inte att slås samman med annan data som samlas in av oss.

§ 24 hurra.com Ads Defender Fraud-Technologie

På vår websida använder vi tjänsten Ads Defender Click Fraud från Hurra Communications GmbH, Wollgrasweg 27, 70599 Stuttgart, Tyskland.
Tjänsten avser analys och förebyggande av klickbedrägeri på våra aktiva reklamannonser. Klickbedrägeri föreligger om klickningar på reklamannonser sker med automatiska verktyg eller upprepade klickningar på reklamannonser förmodat inte sker p.g.a. ett äkta användarintresse.
Rättsunderlag för nyttjandet av tjänsten är Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (tyska dataskyddsförordningen). Det finns ett berättigat intresse att övervaka och förhindra bedrägeriaktiviteter genom klickbedrägeri och att säkerställa ett störningsfritt fungerande av våra system.
Vid analys genom tjänsten sparas och lagras vid klickning på reklamannonser följande persorelaterade data: IP-adress, informationer ang. den använda browsern, informationer om driftsystemet, ortinformationer, referrer-URL, ytterligare online-identifikatorer som klick- och kakor-IDs, tidslängd och tidpunkt för besöket och informationer ang. interaktioner med reklammedel och vår websida.
Fastställs genom tjänsten ett misstänkt agerande och misstanke om klickbedrägeri råder, kan dessa IP-adresser meddelas till Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland). Beträffande Google-tjänster är ett meddelande av data även till USA möjligt. Google är certifierad för EU-US dataskyddssköld-ramavtalet („EU-US Privacy Shield“) se: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
Mera information ang. dataskydd hos hurra.com hittar man under: https://privacy.hurra.com