Dataskydd

1. Dataskydd i korthet

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsförklaring listad nedanför denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandling på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avsnittet "Information om ansvarig" i denna dataskyddsförklaring.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter som ett resultat av att du delar dina uppgifter med oss. Detta kan vara t.ex. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.
Övriga uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är i första hand tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för sidåtkomst). Dessa data samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls felfri. Annan data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst få information kostnadsfritt om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du återkalla detta samtycke när som helst i framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet.
Du kan kontakta oss när som helst om detta eller om du har ytterligare frågor om dataskydd.

Analytics och tredjepartsverktyg

När du besöker den här webbplatsen kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta sker i första hand med så kallade analysprogram.
Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsförklaring.

2. Hosting

Vi är värd för innehållet på vår webbplats hos följande leverantör:

Extern hosting

Denna webbplats är värd extern. De personliga uppgifterna som samlas in på denna webbplats lagras på värdens server(ar). Detta kan inkludera IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, kontraktsdata, kontaktuppgifter, namn, webbplatsåtkomst och annan data som genereras via en webbplats.
Extern hosting utförs i syfte att uppfylla avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (Art. 6 (1)(b) GDPR) och i intresset av en säker, snabb och effektiv tillhandahållande av vårt onlineerbjudande av en professionell leverantör (Art. 6 (1)(f) GDPR). Om lämpligt samtycke har begärts, utförs behandlingen uteslutande på grundval av Art. 6, (1)(b). Fingeravtryck av anordning) i den mening som avses i TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.
Vår(a) värd(ar) kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla sina tjänsteskyldigheter och följa våra instruktioner angående dessa uppgifter.
Vi använder följande värd(ar):
Advanced Systemhaus GmbH
Borsteler Chaussee 55
22453 Hamburg
Tyskland

Orderhantering

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal (AVV) för användning av ovan nämnda tjänst. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att vi endast behandlar personuppgifter från våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

3. Allmän information och obligatorisk information

dataskydd

Operatörerna av dessa webbplatser tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna dataskyddsförklaring.
När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna dataskyddsförklaring förklarar vilken data vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.
Vi vill påpeka att dataöverföring över Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Fullständigt skydd av data från åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Information om ansvarig

Den ansvariga organisationen för databehandling på denna webbplats är:
Esska.se Teknik AB
Hamngatan 2
67131 Arvika
Sverige

Telefon: +46 570-711 622
E-post: info@esska.se
Den ansvariga organisationen är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Lagringstid

Såvida inte en specifik lagringsperiod anges i denna dataskyddsförklaring, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du gör en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas såvida vi inte har andra juridiskt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga lagringsperioder); I det senare fallet sker raderingen efter att dessa skäl inte längre gäller.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandling kommer vi att behandla dina personuppgifter på grundval av Art. 6(1)(a) GDPR eller Art. 9 (2)(a) GDPR behandlas. Vid uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredjeländer utförs även databehandling på grundval av Art. 49 (1)(a) GDPR. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller åtkomst till information på din enhet (t.ex. via enhetsfingeravtryck), kommer databehandlingen också att utföras på grundval av 25 § stycke 1 TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter är nödvändiga för att fullgöra avtalet eller för att utföra åtgärder före avtalet, behandlar vi dina uppgifter på grundval av Art. 6 (1)(b) GDPR. Vidare behandlar vi dina uppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet på grundval av Art. 6 (1)(c) GDPR. Databehandling kan också utföras utifrån vårt berättigade intresse i enlighet med Art. 6 (1) (f) GDPR. Information om de relevanta rättsliga grunderna i varje enskilt fall finns i följande stycken i denna dataskyddsförklaring.

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud.
Esska.se Teknik AB
Hamngatan 2
67131 Arvika
Sverige

Telefon: +46 570-711 622
E-post: info@esska.se

Anmärkning om dataöverföring till tredjeländer som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen samt överföring till amerikanska företag som inte är DPF-certifierade

Vi använder bland annat verktyg från företag baserade i tredjeländer som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen, samt amerikanska verktyg vars leverantörer inte är certifierade enligt EU-US Data Privacy Framework (DPF). När dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till och behandlas i dessa länder. Vi vill påpeka att i tredjeländer med osäker dataskyddslagstiftning kan en dataskyddsnivå jämförbar med EU inte garanteras.
Vi vill påpeka att USA, som ett säkert tredjeland, generellt sett har en dataskyddsnivå som är jämförbar med EU. Dataöverföring till USA är då tillåten om mottagaren har certifiering enligt "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) eller har lämpliga ytterligare garantier. Information om överföringar till tredjeländer, inklusive datamottagare, finns i denna dataskyddsförklaring.

Mottagare av personuppgifter

Som en del av vår affärsverksamhet samarbetar vi med olika externa organ. I vissa fall är det också nödvändigt att överföra personuppgifter till dessa externa organ. Vi vidarebefordrar endast personuppgifter till externa organ om detta är nödvändigt för att fullgöra ett kontrakt, om vi är juridiskt skyldiga att göra det (t.ex. vidarebefordran av uppgifter till skattemyndigheter), om vi har ett berättigat intresse enligt Art. 6.1 (f) DSGVO i överföringen eller om annan rättslig grund tillåter dataöverföringen. Vid användning av orderbehandlare förmedlar vi endast våra kunders personuppgifter på basis av ett giltigt orderhanteringsavtal. Vid gemensam bearbetning ingås ett gemensamt bearbetningsavtal.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke som du redan har gett. Lagligheten av den databehandling som utförs fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall och mot direktreklam (Art. 21 GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN BASERAS PÅ ART. 6(1)(E) OR (F) GDPR, DU HAR RÄTT ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER NÄR SOM HELST AV SKÄL SOM HAR UPPSTÅTT FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING BASERADE PÅ DESSA VILLKOR. DEN TILLÄMPLIGA RÄTTSLIGA GRUNDEN SOM BEHANDLINGEN BASAS PÅ FINNS I DENNA DATASKYDDSPOLICY. OM DU MOTKOMMER, KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN BEVISA KOMPLEXA SKÄL TILL BEHANDLING SOM VÄGER TILL DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHET ELLER BEHANDLING ÄR FÖR PÅSTÅNDANDE, UTÖVANDE AV LÄKEMEDELS-ID ENLIGT ART. 21 (1) GDPR).
OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKTANNONSERING, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST KOMMA INVÄNDNING MOT BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OM DIG FÖR SYFTE MED SÅDAN REKLAM; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR KOPPLET MED SÅDAN DIREKTANNONS. OM DU MOTKOMMER, KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ANVÄNDAS FÖR SYFTE MED DIREKTA REKLAM (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 (2) GDPR).

Rätt att framföra klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet

I händelse av överträdelser av GDPR har de som berörs rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål föreligger utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt baserat på ditt samtycke eller för fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär att uppgifterna ska överföras direkt till en annan ansvarig kommer detta endast att göras om det är tekniskt genomförbart.

Information, rättelse och radering

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du när som helst rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och vid behov en rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter. Du kan kontakta oss när som helst angående detta eller om du har ytterligare frågor om ämnet personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss om detta. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:
 • Om du bestrider riktigheten av de personuppgifter vi har om dig, kommer vi i allmänhet att behöva tid för att verifiera detta. Under granskningens varaktighet har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter har skett olagligt kan du begära att databehandlingen begränsas istället för radering.
 • Om vi ​​inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.
 • Om du har gjort en invändning i enlighet med Art. 21 paragraf 1 GDPR måste en avvägning göras mellan dina intressen och våra. Så länge det ännu inte är klart vems intressen som råder, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, får dessa uppgifter - förutom lagringen av dem - endast användas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl Europeiska unionens eller en medlemsstats viktiga allmänintresse.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad.
Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter du överför till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningstransaktioner på denna webbplats

Om det finns en skyldighet att förse oss med dina betalningsuppgifter (t.ex. kontonummer för autogiro-auktorisering) efter att ett betalkontrakt har ingåtts, kommer dessa uppgifter att krävas för betalningshantering.
Betalningstransaktioner med vanliga betalningsmetoder (Visa/MasterCard, autogiro) utförs uteslutande via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad.
Med krypterad kommunikation kan betalningsuppgifterna du överför till oss inte läsas av tredje part.

Invändning mot reklammejl

Användningen av kontaktuppgifter som publicerats som en del av imprintskyldigheten att skicka oönskad reklam och informationsmaterial motsätts härmed. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av att oönskad reklaminformation skickas, såsom spam-e-post.

4. Datainsamling på denna webbplats

Cookies

Våra webbplatser använder så kallade "cookies". Cookies är små datapaket och orsakar ingen skada på din enhet. De lagras på din enhet antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (beständiga cookies). Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på din enhet tills du raderar dem själv eller tills din webbläsare automatiskt raderar dem.
Cookies kan komma från oss (förstapartscookies) eller från tredjepartsföretag (så kallade tredjepartscookies). Tredjepartscookies möjliggör integrering av vissa tjänster från tredjepartsföretag på webbplatser (t.ex. cookies för bearbetning av betaltjänster).
Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies kan användas för att utvärdera användarbeteende eller i reklamsyfte.
Cookies som är nödvändiga för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) (nödvändiga cookies). lagras på basis av Art. 6(1)(f) GDPR, om inte annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke till lagring av cookies och jämförbar igenkänningsteknik har begärts, utförs behandlingen uteslutande på basis av detta samtycke (Art. 6(1)(a) GDPR och Sektion 25 Para. 1 TTDSG); samtycke kan återkallas när som helst.
Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies för vissa fall eller generellt, samt aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.
Du kan ta reda på vilka cookies och tjänster som används på denna webbplats i denna dataskyddsförklaring.

Samtycke med Usercentrics

Denna webbplats använder Usercentrics samtyckesteknik för att få ditt samtycke till att lagra vissa cookies på din enhet eller för att använda vissa teknologier och för att dokumentera detta i enlighet med dataskyddsbestämmelser. Leverantören av denna teknik är Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, webbplats: https://usercentrics.com/ (nedan kallat "Usercentrics").
När du går in på vår webbplats överförs följande personuppgifter till Usercentrics:
 • Ditt samtycke eller återkallande av ditt samtycke
 • Din IP-adress
 • Information om din webbläsare
 • Information om din enhet
 • Tidpunkt för ditt besök på webbplatsen
Dessutom lagrar Usercentrics en cookie i din webbläsare för att kunna tilldela dig det samtycke du har gett eller återkalla det. Uppgifterna som samlas in på detta sätt kommer att lagras tills du begär att vi raderar dem, raderar Usercentrics cookie själv eller att syftet med datalagring inte längre gäller. Obligatoriska lagliga lagringskrav förblir opåverkade.
Usercentrics används för att erhålla det lagstadgade samtycket för användning av vissa teknologier. Den rättsliga grunden för detta är Art. 6 (1)(c) GDPR.

Orderhantering

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal (AVV) för användning av ovan nämnda tjänst. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att vi endast behandlar personuppgifter från våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:
 • Webbläsartyp och webbläsarversion
 • operativsystem som används
 • Hänvisningsadress
 • Värdnamnet på den åtkomstdator
 • Tid för serverförfrågan
 • IP-adress
Dessa data kommer inte att slås samman med andra datakällor.
Dessa uppgifter samlas in på grundval av Art. 6 (1)(f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats - för detta ändamål måste serverloggfilerna registreras.

Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive kontaktuppgifterna du angav där, att lagras av oss för att kunna behandla förfrågan och vid följdfrågor. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.
Dessa uppgifter behandlas på grundval av Art. 6 (1)(b) GDPR, förutsatt att din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av att de förfrågningar som riktas till oss effektivt behandlas (Art. 6 (1)(f) GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6.(1)(a) GDPR) om detta efterfrågades; samtycke kan återkallas när som helst.
Uppgifterna du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi raderar dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller att syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt lagringsperioder – förblir opåverkade.

Förfrågningar via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din begäran inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, begäran) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din begäran. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.
Dessa uppgifter behandlas på grundval av Art. 6 (1)(b) GDPR, förutsatt att din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av att de förfrågningar som riktas till oss effektivt behandlas (Art. 6 (1)(f) GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6.(1)(a) GDPR) om detta efterfrågades; samtycke kan återkallas när som helst.
De uppgifter du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi raderar dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller att syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt lagstadgade lagringstider – förblir opåverkade.

Registrering på denna hemsida

Du kan registrera dig på denna webbplats för att använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi använder endast inmatade uppgifter i syfte att använda respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. Den obligatoriska information som begärs vid registreringen måste tillhandahållas i sin helhet. Annars avvisar vi registreringen.
För viktiga ändringar, såsom erbjudandets omfattning eller tekniskt nödvändiga ändringar, använder vi den e-postadress som angavs vid registreringen för att informera dig på detta sätt.
Uppgifterna som matas in under registreringen behandlas i syfte att implementera det användningsförhållande som upprättats genom registreringen och, om nödvändigt, för att inleda ytterligare avtal (Art. 6 (1)(b) GDPR).
Uppgifterna som samlas in under registreringen kommer att lagras av oss så länge som du är registrerad på denna webbplats och kommer sedan att raderas. Lagstadgade lagringstider förblir opåverkade.

5. Analysverktyg och reklam

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Google Tag Manager är ett verktyg som låter oss integrera spårnings- eller statistiska verktyg och annan teknik på vår webbplats. Google Tag Manager skapar inte själv användarprofiler, lagrar inte cookies och utför inga oberoende analyser. Den används endast för att hantera och visa de verktyg som är integrerade genom den. Google Tag Manager samlar dock in din IP-adress, som även kan överföras till Googles moderbolag i USA.
Användningen av Google Tag Manager baseras på Art. 6 (1)(f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att snabbt och enkelt integrera och hantera olika verktyg på sin webbplats. Om lämpligt samtycke har begärts, utförs behandlingen uteslutande på grundval av Art. 6(1)(B). Fingeravtryck av anordning) i den mening som avses i TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.
Företaget är certifierat enligt "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan EU och USA som syftar till att säkerställa efterlevnad av europeiska dataskyddsstandarder när data behandlas i USA. Varje DPF-certifierat företag åtar sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbplatsbesökarnas beteende. Webbplatsoperatören får olika användningsdata, såsom: Till exempel sidvisningar, vistelsens längd, använda operativsystem och användarens ursprung. Dessa data tilldelas användarens respektive enhet. Det finns ingen tilldelning till ett användar-ID.
Dessutom kan vi använda Google Analytics för att registrera bland annat dina mus- och rullningsrörelser och klick. Dessutom använder Google Analytics olika modelleringsmetoder för att komplettera de insamlade datamängderna och använder maskininlärningsteknik i dataanalys.
Google Analytics använder tekniker som möjliggör användarigenkänning i syfte att analysera användarbeteende (t.ex. cookies eller fingeravtryck på enheten). Informationen som samlas in av Google om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.
Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med Art. 6 Stycke 1 Letter a GDPR och Section 25 Paragraph 1 TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.
Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .
Företaget är certifierat enligt "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan EU och USA som syftar till att säkerställa efterlevnad av europeiska dataskyddsstandarder när data behandlas i USA. Varje DPF-certifierat företag åtar sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress kommer att förkortas av Google inom EU:s medlemsländer eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kombineras inte med annan Google-data.

Browser plugin

Du kan hindra Google från att samla in och bearbeta dina data genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv .
Du kan hitta mer information om hur Google Analytics hanterar användardata i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv .

Google-signaler

Vi använder Googles signaler. När du besöker vår webbplats samlar Google Analytics in bland annat din plats, sökhistorik och YouTube-historik samt demografisk data (besökardata). Denna data kan användas för personlig reklam med hjälp av Google Signal. Om du har ett Google-konto kommer Google Signals besöksdata att länkas till ditt Google-konto och användas för personligt anpassade reklammeddelanden. Uppgifterna används också för att skapa anonymiserad statistik över våra användares användarbeteende.

Demografiska egenskaper i Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen "demografiska egenskaper" i Google Analytics för att visa webbplatsbesökare lämpliga annonser inom Googles annonsnätverk. Detta gör det möjligt att skapa rapporter som innehåller information om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Denna information kommer från intressebaserad reklam från Google och besöksdata från tredje part. Dessa uppgifter kan inte tilldelas en specifik person. Du kan när som helst avaktivera den här funktionen via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda insamling av dina data av Google Analytics enligt beskrivningen i avsnittet "Invändning mot datainsamling".

Orderhantering

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal med Google och implementerar fullt ut de strikta kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna när vi använder Google Analytics.

Google Analytics e-handelsmätning

Den här webbplatsen använder funktionen "E-handelsmätning" i Google Analytics. Med hjälp av e-handelsmätning kan webbplatsoperatören analysera webbplatsbesökarnas köpbeteende för att förbättra deras marknadsföringskampanjer online. Information som gjorda beställningar, genomsnittliga ordervärden, fraktkostnader och tiden från visning av en produkt tills du köper den registreras. Denna data kan sammanfattas av Google under ett transaktions-ID som är tilldelat respektive användare eller deras enhet.

Google Ads

Webbplatsoperatören använder Google Ads. Google Ads är ett onlineannonseringsprogram från Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Google Ads tillåter oss att visa annonser i Googles sökmotor eller på tredje parts webbplatser när användaren anger vissa söktermer på Google (sökordsinriktning). Dessutom kan riktade annonser visas baserat på användardata som finns på Google (t.ex. platsdata och intressen) (målgruppsinriktning). Som webbplatsoperatörer kan vi utvärdera dessa uppgifter kvantitativt, till exempel genom att analysera vilka söktermer som ledde till att våra annonser visades och hur många annonser som ledde till motsvarande klick.
Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med Art. 6 Stycke 1 Letter a GDPR och Section 25 Paragraph 1 TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.
Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=sv och https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .
Företaget är certifierat enligt "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan EU och USA som syftar till att säkerställa efterlevnad av europeiska dataskyddsstandarder när data behandlas i USA. Varje DPF-certifierat företag åtar sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Ads remarketing

Den här webbplatsen använder funktionerna i Google Ads Remarketing. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Med Google Ads Remarketing kan vi tilldela personer som interagerar med vårt onlineerbjudande till specifika målgrupper för att sedan visa intressebaserad annonsering för dem i Googles annonsnätverk (remarketing eller retargeting).
Dessutom kan annonsmålgrupperna som skapats med Google Ads Remarketing kopplas till Googles funktioner för flera enheter. På så sätt kan intressebaserade, personliga reklammeddelanden som har anpassats till dig på en enhet (t.ex. mobiltelefon) beroende på din tidigare användning och ditt surfbeteende också visas på en annan av dina enheter (t.ex. surfplatta eller PC).
Om du har ett Google-konto kan du invända mot anpassad annonsering genom att använda följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=sv .
Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med Art. 6 Stycke 1 Letter a GDPR och Section 25 Paragraph 1 TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.
Ytterligare information och dataskyddsbestämmelserna finns i Googles dataskyddsdeklaration på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv .
Företaget är certifierat enligt "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan EU och USA som syftar till att säkerställa efterlevnad av europeiska dataskyddsstandarder när data behandlas i USA. Varje DPF-certifierat företag åtar sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Målgruppsbildning med kundjämförelse

För att skapa målgrupper använder vi bland annat kundmatchning från Google Ads Remarketing. Vi överför viss kunddata (t.ex. e-postadresser) från våra kundlistor till Google. Om kunderna i fråga är Google-användare och är inloggade på sitt Google-konto, kommer de att visas lämpliga reklammeddelanden inom Googles nätverk (t.ex. på YouTube, Gmail eller i sökmotorn).

Googles konverteringsspårning

Den här webbplatsen använder Googles konverteringsspårning. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Med hjälp av Googles konverteringsspårning kan Google och vi känna igen om användaren har utfört vissa åtgärder. Vi kan till exempel utvärdera vilka knappar på vår webbplats som klickades på hur ofta och vilka produkter som sågs eller köptes särskilt ofta. Denna information används för att skapa konverteringsstatistik. Vi lär oss det totala antalet användare som klickade på våra annonser och vilka åtgärder de vidtog. Vi får ingen information som vi personligen kan identifiera användaren med. Google använder själva cookies eller jämförbar igenkänningsteknik för identifiering.
Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med Art. 6 Stycke 1 Letter a GDPR och Section 25 Paragraph 1 TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.
Du kan hitta mer information om Googles konverteringsspårning i Googles dataskyddsbestämmelser: https://policies.google.com/privacy?hl=sv .
Företaget är certifierat enligt "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan EU och USA som syftar till att säkerställa efterlevnad av europeiska dataskyddsstandarder när data behandlas i USA. Varje DPF-certifierat företag åtar sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Meta Pixel (tidigare Facebook Pixel)

Den här webbplatsen använder besökares actionpixlar från Facebook/Meta för att mäta konverteringar. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Men enligt Facebook kommer data som samlas in också att överföras till USA och andra tredjeländer.
Detta gör att webbplatsbesökarnas beteende kan spåras efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Detta gör att effektiviteten av Facebook-annonser kan utvärderas för statistiska och marknadsundersökningsändamål och framtida reklamåtgärder kan optimeras.
Uppgifterna som samlas in är anonyma för oss som operatör av denna webbplats, vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas dock av Facebook så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål i enlighet med Facebooks riktlinjer för dataanvändning ( https://sv-se.facebook .com/about/privacy/ ). kan. Detta gör det möjligt för Facebook att möjliggöra placering av annonser på Facebook-sidor såväl som utanför Facebook. Som webbplatsoperatör kan vi inte påverka denna användning av data.
Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med Art. 6 Stycke 1 Letter a GDPR och Section 25 Paragraph 1 TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.
Vi använder den avancerade matchningsfunktionen inom metapixlarna.
Avancerad matchning tillåter oss att dela olika typer av data (t.ex. bostadsort, stat, postnummer, hashade e-postadresser, namn, kön, födelsedatum eller telefonnummer) om våra kunder och potentiella kunder som vi samlar in via vår webbplats till Meta ( Facebook). Denna aktivering gör att vi kan skräddarsy våra reklamkampanjer på Facebook ännu mer exakt för personer som är intresserade av våra erbjudanden. Dessutom förbättrar avancerad matchning tillskrivningen av webbplatskonverteringar och utökar anpassade målgrupper.
I den mån personuppgifter samlas in på vår webbplats med hjälp av verktyget som beskrivs här och vidarebefordras till Facebook, är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling (Art. 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret begränsas uteslutande till att samla in uppgifterna och föra dem vidare till Facebook. Behandlingen som utförs av Facebook efter vidarebefordran är inte en del av det delade ansvaret. Våra gemensamma förpliktelser har fastställts i ett samarbetsavtal. Avtalstexten finns på: https://sv-se.facebook.com/legal/controller_addendum . Enligt detta avtal är vi ansvariga för att tillhandahålla dataskyddsinformation vid användning av Facebook-verktyget och för en dataskyddssäker implementering av verktyget på vår webbplats. Facebook ansvarar för datasäkerheten för Facebook-produkter. Du kan hävda registrerade rättigheter (t.ex. förfrågningar om information) angående de uppgifter som behandlas av Facebook direkt på Facebook. Om du hävdar dina registrerade rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dessa till Facebook.
Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://sv-se.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ochhttps://sv-se.facebook.com/help/566994660333381 .
Du hittar ytterligare information om att skydda din integritet i Facebooks dataskyddsinformation: https://sv-se.facebook.com/about/privacy/ .
Du kan också inaktivera remarketingfunktionen "Anpassade målgrupper" i området för annonsinställningar på https://sv-se.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . För att göra detta måste du vara inloggad på Facebook.
Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera Facebooks användningsbaserade annonsering på European Interactive Digital Advertising Alliances webbplats: https://www.youronlinechoices.com/se/dina-val .
Företaget är certifierat enligt "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan EU och USA som syftar till att säkerställa efterlevnad av europeiska dataskyddsstandarder när data behandlas i USA. Varje DPF-certifierat företag åtar sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

econda

Vi har integrerade komponenter från econda på denna webbplats.
Econda är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, insamling och utvärdering av data om beteendet hos besökare på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat in data om den webbplats från vilken en registrerad kom till en webbplats (så kallad referrer), vilka undersidor på webbplatsen som besöktes eller hur ofta och under vilken tid en undersida sågs. Webbanalys används i första hand för att optimera en webbplats och för att analysera kostnads-nyttan med internetannonsering.
econdas operativa företag är econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Tyskland.
Econda sätter en cookie på ditt IT-system. Varje gång du går in på en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av oss och i vilken en econda-komponent har integrerats, uppmanas webbläsaren på ditt IT-system automatiskt av respektive econda-komponent att överföra data till econda för marknadsföring och optimeringssyfte. Som en del av denna tekniska process får econda kunskap om data som sedan används för att skapa pseudonyma användningsprofiler. Användningsprofilerna som erhålls på detta sätt används för att analysera ditt beteende och utvärderas i syfte att förbättra och optimera vår webbplats. Uppgifterna som samlas in via econda-komponenten kommer inte att användas för att identifiera dig utan att först ha erhållit ditt separata och uttryckliga samtycke. Dessa uppgifter kommer inte att kombineras med personuppgifter eller med andra uppgifter som innehåller samma pseudonym.
Du kan när som helst förhindra inställningen av cookies via vår webbplats genom att justera lämpliga inställningar i den webbläsare som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning av webbläsaren som används skulle också hindra econda från att sätta en cookie på ditt IT-system. Dessutom kan cookies som redan ställts in av econda raderas när som helst med hjälp av en webbläsare eller andra program.
Du har också möjlighet att invända mot och förhindra insamling av data som genereras av econda-cookien avseende användningen av denna webbplats och behandlingen av dessa uppgifter av econda. För att göra detta måste du trycka på skicka-knappen under länken https://www.econda.de/en/data-protection/ , som ställer in opt-out-cookien. Opt-out-cookien som satts med invändningen lagras i ditt IT-system. Om kakorna på ditt IT-system raderas efter en invändning måste du gå in på länken igen och sätta en ny opt-out-cookie.
Men om opt-out-cookien är inställd är det möjligt att vår webbplats inte längre kommer att vara fullt användbar för dig.
Du kan också förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsare i enlighet därmed. Du kan också förhindra lagring och överföring av personuppgifter genom att inaktivera Java Script i din webbläsare eller installera en Java Script-blockerare (t.ex. https://noscript.net eller https://www.ghostery.com ). Vi vill påpeka att som ett resultat av dessa åtgärder kan alla funktioner på vår webbplats inte längre vara tillgängliga.
Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med Art. 6 (1)(a) GDPR och Section 25 Paragraph 1 TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.
econdas tillämpliga dataskyddsbestämmelser kan nås på https://www.econda.de/en/data-protection/ .

Microsoft Advertising

Vi använder Universal Event Tracking (UET) på vår webbplats via tjänsten Microsoft Advertising (tidigare Bing Ads) från Microsoft Corporation (USA). Med hjälp av UET lagrar Microsoft en cookie i din webbläsare för att möjliggöra analys av användningen av vårt onlineerbjudande.
Förutsättningen för detta är att du kommit till vår hemsida via en annons från Microsoft Advertising. På så sätt kan Microsoft och vi känna igen att någon har klickat på en annons, omdirigerats till vårt onlineerbjudande och nått en förutbestämd målsida (så kallad konverteringsmätning). Inga IP-adresser lagras här. Ingen ytterligare personlig information om användarens identitet lämnas. Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med Art. 6 (1)(a) GDPR och Section 25 Paragraph 1 TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.
Ytterligare information om dataskydd hos Microsoft finns i Microsofts dataskyddsinformation på https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .
Företaget är certifierat enligt "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan EU och USA som syftar till att säkerställa efterlevnad av europeiska dataskyddsstandarder när data behandlas i USA. Varje DPF-certifierat företag åtar sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

hurrah.com Ads Defender Click Fraud-teknik

På vår webbplats använder vi tjänsten Ads Defender Click Fraud från Hurra Communications GmbH, Lautenschlagerstraße 23a, 70173 Stuttgart, Tyskland. Tjänsten används för att analysera och förhindra klickbedrägerier på de annonser vi lägger ut. Klickbedrägeri uppstår när klick på annonser genereras av automatiska verktyg eller flera klick på annonser förmodligen inte baseras på genuint användarintresse.
Den rättsliga grunden för användningen av tjänsten är Art. 6 (1)(f) GDPR. Det finns ett berättigat intresse av att övervaka och förhindra bedräglig aktivitet genom klickbedrägeri och att säkerställa att våra system fungerar korrekt. Om lämpligt samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), utförs behandlingen uteslutande på grundval av Art. 6 (1)(a) GDPR och Section 25 Paragraph 1 TTDSG; samtycke kan återkallas när som helst.
När de analyseras av tjänsten samlas och lagras följande personuppgifter när du klickar på annonser: IP-adress, information om den webbläsare som används, information om operativsystemet, platsinformation, referens-URL, andra onlineidentifierare som klick- och cookie-ID:n , varaktighet för användning och tid för åtkomst, och information om interaktioner med reklammaterial och vår webbplats.
Om tjänsten upptäcker misstänkt beteende och det finns misstanke om klickbedrägeri kan dessa IP-adresser överföras till Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland). Med Googles tjänster är det möjligt att överföra data till USA.
Ytterligare information om dataskydd på hurra.com finns på: https://privacy.hurra.com

Användning av granskningsplattformar

BUTIKINFORMATION

På vår webbplats använder vi "SHOPAUSKUNFT", en betygstjänst som tillhandahålls av ShopAuskunft GmbH, Kohlgartenstraße 11-13, 04315 Leizpzig ("Butiksinformation").
Butiksinformation ger dig ett feedbackformulär om vår webbplats och möjligheten att skicka in en recension av din användarupplevelse och vår produktkvalitet. All information du lämnar här är frivillig. Din feedback kommer sedan att publiceras på https://www.shopauskunft.de . Produktrecensioner kan också publiceras både på vår hemsida och i Googles sökresultat.
Uppgifterna du anger i butiksinformationen kan överföras till länder utanför EU, såsom USA eller tredjeländer som säkerställer adekvat skydd av dessa uppgifter. Mer information finns i Shopauskunfts integritetspolicy: https://www.shopauskunft.de/datenschutz .

A/B-testning

Denna webbplats fortsätter att analysera användarbeteende med så kallade A/B-testning. Vi kan visa dig våra hemsidor med lite olika innehåll, beroende på profiluppdraget. Detta gör att vi kan analysera vårt erbjudande, förbättra det regelbundet och göra det mer intressant för dig som användare. Den rättsliga grunden för A/B-testning är Art. 6 (1)(f) Bokstav f GDPR.

6. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevsdata

Om du vill få nyhetsbrevet som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter samlas in eller samlas bara in på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den begärda informationen och lämnar den inte vidare till tredje part.
Uppgifterna som anges i registreringsformuläret för nyhetsbrevet behandlas uteslutande på grundval av ditt samtycke (Art. 6 (1)(a) GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifter, e-postadress och deras användning för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken "avregistrera" i nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingar som redan har ägt rum förblir opåverkade av återkallelsen.
De uppgifter du lämnar till oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss eller nyhetsbrevstjänsteleverantören tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och kommer att raderas från nyhetsbrevets distributionslista efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet eller om syftet nr. längre gäller. Vi förbehåller oss rätten att radera eller blockera e-postadresser från vår distributionslista för nyhetsbrev efter eget gottfinnande inom ramen för vårt berättigade intresse i enlighet med Art. 6 (1) (f) GDPR.
Data som lagras av oss för andra ändamål förblir opåverkade.
Efter att du har avregistrerats från nyhetsbrevets distributionslista kan din e-postadress lagras i en svartlista av oss eller nyhetsbrevstjänstleverantören om detta är nödvändigt för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att slås samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att följa lagkrav vid sändning av nyhetsbrev (berättigat intresse i den mening som avses i Art. 6 (1)(f) GDPR). Lagringen i svartlistan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än våra legitima intressen.

7. Plugins och verktyg

YouTube med utökat dataskydd

Den här webbplatsen bäddar in videor från YouTubes webbplats. Webbplatsen drivs av Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Vi använder YouTube i utökat dataskyddsläge. Enligt YouTube innebär detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökare på denna webbplats innan de tittar på videon. Det utökade dataskyddsläget utesluter dock inte nödvändigtvis vidarebefordran av data till YouTube-partners. Det betyder att YouTube ansluter till Google DoubleClick-nätverket oavsett om du tittar på en video.
Så fort du startar en YouTube-video på denna webbplats upprättas en anslutning till YouTubes servrar. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.
Dessutom, efter att ha startat en video, kan YouTube lagra olika cookies på din enhet eller använda jämförbara igenkänningstekniker (t.ex. fingeravtryck på enheten). På så sätt kan YouTube ta emot information om besökare på denna webbplats. Denna information används bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarupplevelsen och förhindra bedrägeriförsök.
Vid behov kan ytterligare databearbetningsoperationer utlösas efter att en YouTube-video startat, som vi inte har något inflytande över.
Användningen av YouTube är av intresse för en attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i Art. 6 (1)(a) GDPR och paragraf 25(1) TTDSG, i den mån samtycket innefattar lagring av cookies eller tillgång till information på användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck av enheten) i den mening som avses i TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.
Mer information om dataskydd på YouTube finns i deras dataskyddsförklaring på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv .
Företaget är certifierat enligt "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan EU och USA som syftar till att säkerställa efterlevnad av europeiska dataskyddsstandarder när data behandlas i USA. Varje DPF-certifierat företag åtar sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Användarlikt med utökat dataskyddsläge

Vi använder Userlike (hädanefter "Userlike") för att behandla användarförfrågningar via våra supportkanaler eller via livechattsystem. Leverantören är Userlike UG (begränsat ansvar), Probsteigasse 44 – 46, 50670 Köln.
Meddelanden som du skickar till oss kan sparas i Userlike-biljettsystemet eller besvaras av våra anställda i livechatt. Om du kommunicerar med oss ​​via Userlike lagrar vi och Userlike bland annat ditt namn och din e-postadress, om du har angett dem, samt din chatthistorik. Dessa data sammanfattas i en profil.
De meddelanden som skickas till oss finns kvar hos oss tills du ber oss att radera dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt lagstadgade lagringstider – förblir opåverkade.
Användningen av Userlike baseras på Artikel Art. 6 (1)(f) GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att behandla dina förfrågningar så snabbt, tillförlitligt och effektivt som möjligt. Om lämpligt samtycke har begärts, utförs behandlingen uteslutande på grundval av Art. 6 (1)(b) GDPR. Fingeravtryck av anordning) i den mening som avses i TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.

Orderhantering

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal (AVV) för användning av ovan nämnda tjänst. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att vi endast behandlar personuppgifter från våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

8. e-handel och betalningsleverantörer

Behandling av kund- och avtalsdata

Vi samlar in, bearbetar och använder personlig kund- och avtalsdata för att upprätta, strukturera och ändra våra avtalsförhållanden. Vi samlar in, behandlar och använder endast personuppgifter om användningen av denna webbplats (användningsdata) i den utsträckning det är nödvändigt för att användaren ska kunna använda tjänsten eller fakturera för den. Den rättsliga grunden för detta är Art. 6 (1)(b) GDPR.
De insamlade kunduppgifterna kommer att raderas efter slutförandet av beställningen eller avslutande av affärsrelationen och utgången av eventuella lagstadgade lagringsperioder. Lagstadgade lagringstider förblir opåverkade.

Dataöverföring vid ingående av avtal för nätbutiker, återförsäljare och frakt av varor

Om du beställer varor från oss kommer vi att vidarebefordra dina personuppgifter till det transportföretag som ansvarar för leverans och till den betaltjänstleverantör som är ansvarig för att hantera betalningen. Endast de uppgifter som respektive tjänsteleverantör behöver för att fullgöra sin uppgift kommer att släppas. Den rättsliga grunden för detta är artikel Art. 6 (1)(b) GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtal. Om du har gett ditt samtycke i enlighet med artikel Art. 6 (1)(a) i GDPR kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till transportföretaget som ansvarar för leveransen så att de kan informera dig via e-post om leveransstatus för din beställning; Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Kreditupplysningar

Om du köper på konto eller annan betalningsmetod som vi gör förskottsbetalningar för kan vi göra en kreditprövning (poängsättning). För detta ändamål överför vi de uppgifter du har angett (t.ex. namn, adress, ålder eller bankuppgifter) till en kreditbyrå. Baserat på dessa data bestäms sannolikheten för en betalningsanmärkning. Om det finns en överdriven risk för utebliven betalning kan vi neka den relevanta betalningsmetoden.
Kreditprövningen görs på grundval av kontraktsuppfyllelse (Art. 6 (1)(b) GDPR) och för att undvika betalningsanmärkningar (legitim ränta enligt Art. 6 (1)(f) GDPR). Om samtycke har inhämtats utförs kreditprövningen på grundval av detta samtycke (Art. 6 (1)(a). GDPR); samtycke kan återkallas när som helst.

Dataöverföring för kreditprövning i enlighet med EU GDPR

Vårt företag kontrollerar regelbundet din kreditvärdighet vid ingående av avtal och i vissa fall där det finns ett berättigat intresse, inklusive med befintliga kunder. För att göra detta samarbetar vi med Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss och Creditreform Hamburg von der Decken KG, Wadalenweg 8-10, 20097 Hamburg, från vilka vi får nödvändig information. För detta ändamål överför vi ditt namn, kontaktuppgifter och födelsedatum till Creditreform Boniversum GmbH och till Creditreform Hamburg von der Decken KG.
Informationen i enlighet med artikel 14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning om den databehandling som sker hos Creditreform Boniversum GmbH finns här: https://www.boniversum.de/en/eu-gdpr/information-required-under -eu-gdpr-för-konsumenter
Informationen i enlighet med artikel 14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning om den databehandling som utförs av Creditreform Hamburg von der Decken KG finns här:https://www.creditreform.de/hamburg/datenschutz

Betaltjänster

Vi integrerar betaltjänster från tredjepartsföretag på vår webbplats. Om du gör ett köp från oss kommer dina betalningsuppgifter (t.ex. namn, betalningsbelopp, kontouppgifter, kreditkortsnummer) att behandlas av betaltjänstleverantören i syfte att behandla betalningen. De respektive avtals- och dataskyddsbestämmelserna för respektive leverantörer gäller för dessa transaktioner. Användningen av betaltjänstleverantörer baseras på Art. 6 (1)(b) GDPR (avtalshantering) och i syfte att göra betalningsprocessen så smidig, bekväm och säker som möjligt (Art. 6 (1)(f) GDPR). Om ditt samtycke begärs för vissa åtgärder, är Art. 6 (1)(a) GDPR den rättsliga grunden för databehandling; Samtycke kan återkallas när som helst i framtiden.
Vi använder följande betaltjänster/betaltjänstleverantörer på denna webbplats:

PayPal

Leverantören av denna betaltjänst är PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallat "PayPal").
Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .
Detaljer finns i PayPals sekretesspolicy: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full .

Omedelbar banköverföring

Leverantören av denna betaltjänst är Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallat "Sofort GmbH"). Med hjälp av "Sofortüberweisung"-proceduren får vi en betalningsbekräftelse från Sofort GmbH i realtid och kan börja fullgöra våra skyldigheter omedelbart. Om du har valt betalningsmetoden "Sofortüberweisung", skicka PIN-koden och ett giltigt TAN till Sofort GmbH, som de kan använda för att logga in på ditt onlinebankkonto. Sofort GmbH kontrollerar automatiskt ditt kontosaldo efter att ha loggat in och utför överföringen till oss med det TAN du angett. Den skickar sedan omedelbart en transaktionsbekräftelse till oss. Efter inloggning kontrolleras automatiskt din försäljning, kreditgränsen för checkräkningskrediten och förekomsten av andra konton samt deras saldon. Utöver PIN och TAN kommer även betalningsuppgifterna och personuppgifterna att överföras till Sofort GmbH. Dina personuppgifter inkluderar ditt för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och, om tillämpligt, andra uppgifter som krävs för betalningshantering. Överföringen av dessa uppgifter är nödvändig för att fastställa din identitet utan tvekan och för att förhindra bedrägeriförsök. Detaljer om betalning med Sofortüberweisung finns på följande länkar: https://www.sofort.de/datenschutz.html och https://www.klarna.com/sofort/ .

Amazon Pay

Leverantören av denna betaltjänst är Amazon Payments Europe SCA, 38 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Du kan läsa detaljer om hur din data hanteras i Amazon Pays sekretesspolicy på följande länk: https://pay.amazon.eu/help/201212490?ld=APDELPADirect .

PayOne

Leverantören av denna betaltjänst är PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main (nedan kallat "PayOne"). Detaljer finns i PayOnes sekretesspolicy: https://www.payone.com/DE-en/data-protection-regulations .

Mastercard

Leverantören av denna betaltjänst är Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien (nedan kallat "Mastercard").
Mastercard kan överföra data till sitt moderbolag i USA. Dataöverföring till USA baseras på Mastercards bindande företagsregler. Detaljer finns här: https://www.mastercard.se/sv-se/vision/vart-ansvar/din-integritet/global-sekretesspolicy.html och https://www.mastercard.us/content/dam/ mccom /global/documents/mastercard-bcrs.pdf .

VISA

Leverantören av denna betaltjänst är Visa Europe Services Inc., London filial, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Storbritannien (nedan kallat "VISA").
Storbritannien anses vara ett säkert tredjeland när det gäller dataskyddslagstiftning. Detta innebär att Storbritannien har en dataskyddsnivå som motsvarar dataskyddsnivån i EU.
VISA kan överföra data till sitt moderbolag i USA. Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www.visa.se/legal/global-privacy-notice/jurisdictional-notice-eea.html .

9. Ljud- och videokonferenser

Databehandling

Vi använder oss av onlinekonferensverktyg bland annat för att kommunicera med våra kunder. De specifika verktyg vi använder listas nedan. Om du kommunicerar med oss ​​via video- eller ljudkonferens via Internet kommer dina personuppgifter att samlas in och behandlas av oss och leverantören av respektive konferensverktyg.
Konferensverktygen samlar in all data som du tillhandahåller/använder för att använda verktygen (e-postadress och/eller ditt telefonnummer). Konferensverktygen behandlar även konferensens varaktighet, start och slut (tid) för deltagande i konferensen, antal deltagare och annan "kontextuell information" relaterad till kommunikationsprocessen (metadata).
Dessutom behandlar leverantören av verktyget all teknisk data som är nödvändig för att bearbeta onlinekommunikation. Detta inkluderar i synnerhet IP-adresser, MAC-adresser, enhets-ID, enhetstyp, operativsystemtyp och version, klientversion, kameratyp, mikrofon eller högtalare samt typ av anslutning.
Om innehåll utbyts, laddas upp eller görs tillgängligt på annat sätt inom verktyget kommer det även att lagras på verktygsleverantörens servrar. Sådant innehåll inkluderar, men är inte begränsat till, molninspelningar, chatt/snabbmeddelanden, foton och videor som laddas upp till röstmeddelanden, filer, whiteboards och annan information som delas när du använder tjänsten.
Observera att vi inte har fullt inflytande över databehandlingen av de verktyg som används. Våra alternativ beror till stor del på respektive leverantörs företagspolicy. Ytterligare information om databehandling av konferensverktygen finns i dataskyddsdeklarationerna för de verktyg som används, som vi har listat nedan i denna text.

Syfte och rättslig grund

Konferensverktygen används för att kommunicera med potentiella eller befintliga avtalspartner eller för att erbjuda vissa tjänster till våra kunder (Art. 6 (1)(b) GDPR). Dessutom tjänar användningen av verktygen till att generellt förenkla och påskynda kommunikationen med oss eller vårt företag (berättigat intresse i den mening som avses i Art. 6 (1)(f) GDPR). Om samtycke har begärts kommer de relevanta verktygen att användas på grundval av detta samtycke; samtycke kan när som helst återkallas med verkan för framtiden.

Lagringstid

De uppgifter vi samlar in direkt via video- och konferensverktygen kommer att raderas från våra system så snart du begär att vi raderar dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller. Sparade cookies finns kvar på din enhet tills du raderar dem. Obligatoriska lagstadgade lagringsperioder förblir opåverkade.
Vi har inget inflytande på lagringstiden för dina uppgifter, som lagras av operatörerna av konferensverktygen för deras egna ändamål. För detaljer, vänligen kontakta operatörerna av konferensverktygen direkt.

Konferensverktyg som används

Vi använder följande konferensverktyg:

Skype för företag

Vi använder Skype för företag. Leverantören är Skype Communications SARL, 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg. Detaljer om databehandling finns i Skypes sekretesspolicy: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

Microsoft Teams

Vi använder Microsoft Teams. Leverantören är Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland. Detaljer om databehandling finns i Microsoft Teams dataskyddsdeklaration: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .
Företaget är certifierat enligt "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan EU och USA som syftar till att säkerställa efterlevnad av europeiska dataskyddsstandarder när data behandlas i USA. Varje DPF-certifierat företag åtar sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

10. Egna tjänster

Hantering av sökandedata

Vi erbjuder dig möjligheten att ansöka till oss (t.ex. via e-post, post eller via onlineansökningsformuläret). Nedan kommer vi att informera dig om omfattningen, syftet och användningen av dina personuppgifter som samlas in som en del av ansökningsprocessen. Vi försäkrar att insamling, bearbetning och användning av dina uppgifter utförs i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och alla andra rättsliga bestämmelser och att dina uppgifter kommer att behandlas med strikt konfidentialitet.

Omfattning och syfte med datainsamling

Om du skickar en ansökan till oss behandlar vi dina tillhörande personuppgifter (t.ex. kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningshandlingar, anteckningar från anställningsintervjuer etc.) i den utsträckning det är nödvändigt för att besluta om upprättande av ett anställningsförhållande. Den rättsliga grunden för detta är Section 26 BDSG enligt tysk lag (initiering av ett anställningsförhållande), Art. 6 (1)(b) GDPR (allmän kontraktsinitiering) och – om du har gett ditt samtycke – Art. 6 (1)(a) GDPR . Samtycke kan återkallas när som helst. Dina personuppgifter kommer endast att vidarebefordras inom vårt företag till personer som är involverade i behandlingen av din ansökan.
Om ansökan godkänns kommer de uppgifter du lämnar att lagras i våra databehandlingssystem i syfte att genomföra anställningsförhållandet på grundval av 26 § BDSG och Art. 6 (1)(b) GDPR.

Datalagringsperiod

Om vi inte kan ge dig ett jobberbjudande, du avslår ett jobberbjudande eller drar tillbaka din ansökan, förbehåller vi oss rätten att behålla de uppgifter du har överfört i upp till 6 månader baserat på våra legitima intressen (Art. 6 (1)(f) GDPR). från slutet av ansökningsprocessen (avslag eller återkallande av ansökan). Uppgifterna kommer då att raderas och de fysiska ansökningshandlingarna förstöras. Lagringen tjänar i synnerhet i bevissyfte i händelse av en rättslig tvist. Om det står klart att uppgifterna kommer att krävas efter att 6-månadersperioden har löpt ut (t.ex. på grund av en förestående eller pågående rättslig tvist), kommer radering att ske först när syftet med ytterligare lagring inte längre gäller.
Längre lagring kan också ske om du har gett ditt samtycke (Art. 6 (1)(a) GDPR) eller om juridiska lagringsskyldighet strider mot radering.

Inkludering i sökandepoolen

Om vi ​​inte ger dig ett jobberbjudande kan det vara möjligt att inkludera dig i vår sökandepool. Om du blir antagen kommer alla handlingar och information från ansökan att överföras till sökandepoolen för att kunna kontakta dig vid lämpliga lediga platser.
Inkludering i sökandepoolen sker uteslutande på grundval av ditt uttryckliga samtycke (Art. 6 (1)(a) GDPR). Att ge samtycke är frivilligt och har ingen koppling till den pågående ansökningsprocessen. Den berörda personen kan när som helst återkalla sitt samtycke. I det här fallet kommer uppgifterna att raderas oåterkalleligt från sökandepoolen om det inte finns juridiska skäl för lagring.
Uppgifterna från sökandepoolen kommer att raderas oåterkalleligt senast två år efter att samtycke lämnats.